Rejestracja i przeglądy techniczne statków
Wtorek 12 sierpnia 2014

Rejestracja:z dniem 29.06.2013 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21.06.2013 r. w sprawie trybu rejestracji statków używanych wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji. (Dz.U. z 2013 r. poz. 749).

Podstawa Prawna
ustawa z dnia 21.12.2000 r. o żegludze śródlądowej (tekst ujednolicony Dz.U. z 2006 r. Nr 123 poz. 857 z późn.zm.);
rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie trybu rejestracji statków używanych wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji. (Dz.U. z 2013 r. poz. 749);

Obowiązkowi wpisu do rejestru podlegają statki używane wyłącznie do uprawiania sportu i rekreacji o długości kadłuba powyżej 12 m albo o napędzie mechanicznym o mocy silników większej niż 15 kW.

 

Rejestry prowadzą właściwe polskie związki sportowe tj.:
Inspektor Nadzoru Technicznego PZMWiNW Paweł Urbaniak Licencja nr.92

Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego - jachty motorowe
Polski Związek Żeglarski - jachty żaglowe

Statki zwolnione z obowiązku rejestracji mogą być wpisane do rejestru na wniosek właściciela.

Do rejestru statków może być czasowo wpisany statek stanowiący własność osoby fizycznej mającej obywatelstwo kraju innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub osoby prawnej, mającej siedzibę w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim – po przedstawieniu dokumentu stwierdzającego prawo własności do statku lub prawo dysponowania statkiem oraz pisemną zgodą właściwych organów państwa stałej rejestracji statku na czasowy wpis do rejestru.

Statki używane do połowu ryb bez napędu mechanicznego o iloczynie długości i szerokości nieprzekraczającym 20m2 lub o napędzie mechanicznym o mocy do 20kW podlegają obowiązkowi rejestracji w starostwie zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 1999 r. Nr 66 poz. 750 z późn. zm.)

Wpis do rejestru następuje na podstawie pisemnego wniosku złożonego przez armatora nie później niż w terminie 30 dni od dnia wybudowania lub nabycia statku w kraju albo przybycia statku do kraju, jeśli statek został zakupiony za granicą.